MELNYK, V.; NahorniukŠ. Use DOCKER to create a separate research environment. COMPUTER-INTEGRATED TECHNOLOGIES: EDUCATION, SCIENCE, PRODUCTION, n. 35, p. 217-221, 5 Feb. 2020.