Melnyk, V., & NahorniukŠ. (2020). Use DOCKER to create a separate research environment. COMPUTER-INTEGRATED TECHNOLOGIES: EDUCATION, SCIENCE, PRODUCTION, (35), 217-221. Retrieved from http://cit-journal.com.ua/index.php/cit/article/view/63