(1)
Povstyana, J.; YashchukŠ.; Lishchyna, N.; Polischuk, N.; Poteychuk, M. Arduino UNO R3 Radio Electronic Control System. . cit 2020, 10-16.