[1]
Povstyana, J., YashchukŠ., Lishchyna, N., Polischuk, N. and Poteychuk, M. 2020. Arduino UNO R3 radio electronic control system . COMPUTER-INTEGRATED TECHNOLOGIES: EDUCATION, SCIENCE, PRODUCTION. 38 (Mar. 2020), 10-16. DOI:https://doi.org/10.36910/6775-2524-0560-2020-38-02.