On distortion coefficients when performing drawings in axonometric projections.

Keywords: axonometry, volume, distortion, Simpson's formula, practical application.

Abstract

The article deals with the basic provisions on size distortion in the construction of axonometric projections according to the requirements of ESСD. The reasons for the increase in the volume of axonometric projections compared to the original orthogonal projections are explained. Practical application of construction of axonometric projections is shown. Examples of calculation of size changes in the construction of axonometric projections in accordance with the requirements of ESСD are given.

References

Hordon V. O. Kurs nachertatelnoi heometryy: uchebnyk / V. O. Hordon, M. A. Sementsov - Ohyevskyi. – M.: Nauka, 1976. – 432 s.

Laniuk A. V. Aksonometrycheskye proektsyy: uchebnyk / A. V. Laniuk. — M. : Hos. yzd - vo lyt - rы po stroytelstvu y arkhytekture, 1956. – 176 s.

Porsyn Yu. Ya. Aksonometrycheskye yzobrazhenyia mashynostroytelnыkh detalei: uchebnyk / Yu. Ya. Porsyn. – M.- L. : Mashhyz, 1973. – 188 s.

Zhurylo A. G. Metodyka postroenyia aksonometrycheskykh proektsyi tel vrashchenyia na prymere yzometrycheskoi proektsyy tsylyndra / A. G. Zhurylo // Vestn. NTU «KhPY». — 2007. – № 11. – S. 78 – 81.

Zhurylo A. G. Metodyka postroenyia aksonometrycheskykh proektsyi tel vrashchenyia na prymere yzometrycheskoi proektsyy konusa / A. G. Zhurylo // Vestn. NTU «KhPY».— 2005. – № 57. – S. 65 – 68.

Zhurylo A. G. Pobudova deiakykh heometrychnykh til u dymetrii / A. G. Zhurylo // Vestn. NTU «KhPY». — 2008. – № 43. – S. 128 – 131.

Zhurylo A. G. Osnovna teorema aksonometrii – teorema Polke-Shvartsa ta yii praktychne vykorystannia / A. G. Zhurylo, E. M. Sivak, I. Yu. Adashevska // Kompiuterno - intehrovani tekhnolohii: osvita, nauka, vyrobnytstvo. — 2015. - №19. - S. 198-202. Vydavnytstvo Lutskoho natsionalnoho tekhnichnoho universytetu.

Zhurylo A. G. Postroenye aksonometrycheskykh yzobrazhenyi bez vtorychnыkh proektsyi / A. G. Zhurylo, E. M. Syvak, I. Yu. Adashevskaia // Sbornyk trudov XI Mezhdunarodnoi zaochnoi konferentsyy «Razvytye nauky v KhKhI veke» Kharkov. — 2016. Ch. 1. Str. 95-101.

ESKD. HOST 2.317-69 Edynaia systema konstruktorskoi dokumentatsyy. Aksonometrycheskye proektsyy. M.: Yzdatelstvo standartov, 1969. – 8 s.

DSTU ISO 5456-3:2006. Kreslenyky tekhnichni. Metody proetsiiuvannia. Chastyna 3. Aksonometrychni proektsii. K.: Derzhspozhyvstandart Ukrainy, 2008. – 12 s.

Zhurylo A. G. Teoretychni ta praktychni osnovy aksonometrii [Tekst] / A. G. Zhurylo. Navch. posibnyk. Kh.: NTU «KhPI». — 2010. - 196 s.

Kamenev V. Y. Aksonometrycheskye proektsyy : Albom chertezhei / V. Y. Kamenev. — Moskva–Sverdlovsk : Hos. yzd - vo mashynostroyt. lyt., 1946. – 72 s.

Zhurylo A. G. Deiaki pytannia shchodo kreslennia kil pry pobudovi aksonometrychnykh proektsii / A. G. Zhurylo, E. M. Sivak // Kompiuterno - intehrovani tekhnolohii: osvita, nauka, vyrobnytstvo. — 2017. - №26. - S. 93-98. Vydavnytstvo Lutskoho natsionalnoho tekhnichnoho universytetu

Abstract views: 6
PDF Downloads: 4
Published
2020-03-12
How to Cite
ZhuriloА. (2020). On distortion coefficients when performing drawings in axonometric projections . COMPUTER-INTEGRATED TECHNOLOGIES: EDUCATION, SCIENCE, PRODUCTION, (38), 17-22. https://doi.org/10.36910/6775-2524-0560-2020-38-03