Formation of general educational competence of students during the study of Logic in distance learning

Keywords: general educational competence, formation of general educational competence, logic, concept, distance learning.

Abstract

The method of formation of the general educational competence during studying of Logic with the use of information and communication technologies which is focused on the introduction of the competence, oriented approach is offered in training of applicants for Higher education

References

Nakaz Ministerstva osvity i nauky Ukrainy [Order of the Ministry of Education and Science of Ukraine]. (n.d.) [in Ukrainian].

Liashenko O. I., Rakov S. A. (2012). Test zahalnoi navchalnoi kompetentnosti: osnovni zasady i rezultaty pilotuvannia [Test of general educational competence: basic principles and results of piloting]. Pedahohika i psykholohiia – Pedagogy and Psychology, 2. 27–35 [in Ukraine].

Lomakovych S.V., Tereshchenko V.M. (2012). Verbalno-komunikatyvna skladova zahalnoi nachalnoi kompetentnosti ta yii vymiriuvannia [Verbal-communicative component of general initial competence and its measurement]. Pedahohika i psykholohiia – Pedagogy and Psychology, 2. 40–47 [in Ukraine].

Horokh V.P. (2012). Lohiko-matematychna skladova testu zahalnoi nachalnoi kompetentnosti [Logical and mathematical component of the test of general initial competence]. Pedahohika i psykholohiia – Pedagogy and Psychology, 2. 48-52 [in Ukraine].

Kachurova S. V., Nevelska-Hordieieva O. P. (2017). Lohiko-metodychnyi analiz zavdan TZNPK [Logical and methodological analysis of TZNPK tasks]. Visnyk Natsionalnoi akademii pravovykh nauk Ukrainy – Bulletin of the National Academy of Legal Sciences of Ukraine, 4. 128-142 [in Ukraine].

Hulivata I.O., Nikolina I.I. (2019). Suchasni osvitni tekhnolohii: osoblyvosti predstavlennia navchalnoho kontentu [Modern educational technologies: features of educational content presentation]. Fizyko-matematychna osvita - Physical and mathematical education, 3(21). 48-52. Retrieved from http://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua/journals/2019-v3-21/2019_3-21-Hulivata-Nikolina_FMO.pdf [in Ukrainian].

Vyshnivskyi V. V., Hnidenko M. P., Haidur H. I. & Ilin O. O. (2014) Orhanizatsiia dystantsiinoho navchannia. Stvorennia elektronnykh navchalnykh kursiv ta elektronnykh testiv [Organization of distance learning. Creation of electronic training courses and electronic tests]. Kyiv: DUT [in Ukraine].

Sait «ZNO-ONLAIN» [ZNO-ONLINE website]. zno.osvita.ua. Retrieved from https://zno.osvita.ua/master/tznpk/508/ [in Ukrainian].

Voitenko D.O., Kachurova S.V. & Nevelska-Hordieieva O.P. (2020). Lohichne znannia dlia vyrishennia TZNPK: navch. posib. [ Logical knowledge for solving TZNPK]. Kharkiv: Pravo [in Ukraine].

Sait «ZNO-ONLAIN» [ZNO-ONLINE website]. zno.osvita.ua. Retrieved from https://zno.osvita.ua/master/tznpk/378/ [in Ukrainian].


Abstract views: 0
PDF Downloads: 0
Published
2022-07-01
How to Cite
Hulivata І. (2022). Formation of general educational competence of students during the study of Logic in distance learning. COMPUTER-INTEGRATED TECHNOLOGIES: EDUCATION, SCIENCE, PRODUCTION, (47), 64-70. https://doi.org/10.36910/6775-2524-0560-2022-47-10
Section
Computer science and computer engineering