Construction of a multifactor regression model using Eviews software.

  • L. Radzikhovska Vinnytsia Institute of Trade and Economics, Kyiv National University of Trade and Economics https://orcid.org/0000-0003-0185-8036
  • L. Husak Vinnytsia Institute of Trade and Economics, Kyiv National University of Trade and Economics https://orcid.org/0000-0002-0022-9644
  • Yu. Panchuk Vinnytsia Institute of Trade and Economics, Kyiv National University of Trade and Economics
Keywords: multifactor regression, Eviews software, econometric model, economic forecasting, trend and analysis.

Abstract

The article is devoted to the disclosure of the peculiarities of the practical application of modern information technologies to the forecasting of macroeconomic processes on the basis of econometric models. Economic-mathematical methods, namely correlation-regression analysis, were used to analyze the impact of macroeconomic indicators on the dynamics of economic activity. Macroeconomic forecasting of real gross domestic product indicators was carried out using an econometric model with the growth of the Eviews statistical package. Statistical data (table of macroeconomic indicators) were used, trend analysis was performed. It is concluded that with the help of econometric forecasting it is possible to assess future trends in economic processes. And the use of modern information technologies (in particular, Eviews software, MS Excel spreadsheet) allows you to do it quickly, clearly and conveniently.

References

Bondar M.V., Rudomin H.A. Ekonometriya. Metodychni vkazivky do Vykonannya praktychnykh robit ta Samostiynoyi roboty studentiv z Vykorystannya PPK (2013), 107 s.

Korolʹov O., Ryazantseva V. Praktykum z ekonometriyi: zavdannya z praktychnymy rekomendatsiyamy, alhorytmamy ta prykladom yikh naskriznoho vykonannya: navch. posibnyk (2002), 250 s.

Kuzʹmychov A.I., Medvedev M.H. Ekonometriya: navch. posibnyk (2014), 212 s.

Lentyuk-Melʹnyk O., Zakharchuk D. Ekonometrychne modelyuvannya dlya analizu ta prohnozuvannya osnovnoyi diyalʹnosti pidpryyemstva (2016). Matematychni metody, modeli ta informatsiyni tekhnolohiyi v ekonomitsi. S. 165-170.

Oskara D.V., Chernyshev V.H., Shynkarenko V.M. Ekonometrychne modelyuvannya rehionalʹnykh rynkiv pratsi Ukrayiny (2017). Problemy systemnoho pidkhodu v ekonomitsi. №2(58). S.164-170.

Ofitsiynyy sayt Ministerstva finansiv Ukrayiny. URL : https://minfin.com.ua/ua/

Royik M.V., Prysyazhnyuk O.I., Denysyuk V.O. Ohlyad prohramnykh zasobiv statystychnoho analizu danykh (2017). Efektyvna ekonomika. URL : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5676.

Salyha S.YA., Zavadsʹka N.O. Trendovyy analiz hroshovykh potokiv yak zasib informatsiynoho zabezpechennya protsesu byudzhetuvannya v upravlinsʹkomu obliku (2012). Biznesinform. S.178-187.

Khrushch YA.V. Ekonometrychne modelyuvannya faktoriv, shcho vplyvayutʹ na dynamiku rehionalʹnoyi struktury zaynyatosti (2010). Visnyk Ekonomichni nauky Ukrayiny. № 1(17). S.90-93.

Shebanin V.S., Shebanina O.I., Khylʹko I.I., Domaskin M.A., Tyshchenko S.I., Zhorova A.M., Yehorova M.O. Ekonometriya. Laboratornyy praktykum v EXCEL: navch. posibnyk (2012). 480 s.


Abstract views: 0
PDF Downloads: 0
Published
2021-10-29
How to Cite
Radzikhovska , L., Husak , L., & Panchuk , Y. (2021). Construction of a multifactor regression model using Eviews software . COMPUTER-INTEGRATED TECHNOLOGIES: EDUCATION, SCIENCE, PRODUCTION, (44), 54-59. https://doi.org/10.36910/6775-2524-0560-2021-44-09