Analysis of the study of the functioning of the information system of electronic document management.

Keywords: research, information system, dean's office, success.

Abstract

The developed program provides an opportunity to monitor student performance. Problems of forecasting the results of student sessions in higher education institutions in today's market conditions are relevant for many reasons. First, the training of qualified specialists is one of the main tasks of any educational institution. Second, managing the learning process of students under the influence of many external factors is a difficult task, both organizationally and socio-economically, which requires a systematic approach and the development of new management methods and models. The Dean's Office participates in the operational formation of various types of documents. The main ones are personal files of students, data on teachers, test and examination information, information on student learning outcomes, summary information, performance reports. This data is the input for the operation of the system. Reporting documents are created as needed based on student learning outcomes and can reflect personal information.

References

Anisimov A.V. Informatsiini systemy ta bazy danykh: Navchalnyi posibnyk dlia studentiv fakultetu kompiuternykh nauk ta kibernetyky. / Anisimov A.V., Kuliabko P.P. − Kyiv. – 2017. – 110 s.

Antonenko V. M. Suchasni informatsiini systemy i tekhnolohii: upravlinnia znanniamy : navch. posibnyk / V. M. Antonenko, S. D. Mamchenko, Yu. V. Rohushyna. – Irpin : Nats. universytet DPS Ukrainy, 2016. – 212 s.

Informatsiini systemy v promyslovosti : navchalnyi posibnyk / L. O. Dobrovolska, O. O. Cherevko. – Mariupol : PDTU, 2014. – 238 s.

Kalinesku T.V. Informatsiini systemy i tekhnolohii v opodatkuvanni: navch. posib. / T.V. Kalinesku, H.S. Likhonosova, O.M. Antipov. – Luhansk: vyd-vo SNU im. V. Dalia, 2011. – 407 s.

Klimushyn P. S. Informatsiini systemy ta tekhnolohii v ekonomitsi : navch. posib. / P. S.Klimushyn, O.V. Orlov, A.O. Serenok. — Kh. : Vyd-vo KharRI NADU «Mahistr», 2011. – 448 s.

Kostrikov S. V. Heohrafichni informatsiini systemy: navchalno-metodychnyi posibnyk. / Kostrikov S. V., Sehida K. Yu. – Kharkiv, 2016 – 82 s.

Morze N.V. Informatsiini systemy. Navch. posibn. /za nauk. red. N. V. Morze; Morze N.V., Pikh O.Z. – Ivano-Frankivsk, «LileiaNV», – 2015. – 384 s.

Pavlysh V. A. Osnovy informatsiinykh tekhnolohii i system: Navchalnyi posibnyk. / Pavlysh V. A., Hlinenko L. K. - Lviv: Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2013. − 500 s.

Pistunov I. M. Informatsiini systemy v finansovo-kredytnykh ustanovakh [tekst] navchalnyi posibnyk / I. M. Pistunov, T. V. Borshch. – K.: «Tsentr uchbovoi literatury», 2013. – 234 s.

Sikirda Yu. V. Informatsiini systemy i tekhnolohii v upravlinni zovnishnoekonomichnoiu diialnistiu : konspekt lektsii / Yu. V. Sikirda, A. V. Zalevskyi. – Kirovohrad : Vydavnytstvo KLA NAU, 2013. – 177 s.

Fedotova E.L. Ynformatsyonnue tekhnolohyy y systemu: ucheb. posobye / E.L. Fedotova. – M.: YD “FORUM”: YNFRA-M, 2014. – 352 s.

Shylo S. H. Informatsiini systemy ta tekhnolohii : navchalnyi posibnyk / S. H. Shylo, H. V. Shcherbak, K. V. Ohurtsova. – Kh. : Vyd. KhNEU, 2013. – 220 s.

Abstract views: 0
PDF Downloads: 0
Published
2020-12-23
How to Cite
Chernyashchuk, N., BortnykК., & Plevako, N. (2020). Analysis of the study of the functioning of the information system of electronic document management. COMPUTER-INTEGRATED TECHNOLOGIES: EDUCATION, SCIENCE, PRODUCTION, (41), 120-130. https://doi.org/10.36910/6775-2524-0560-2020-41-20