Modeling cybercrime as a threat to the digitalization of the economy.

Keywords: digitalization, digital economy, digital technologies, cybercrime, modelling.

Abstract

An analytical review of scientific research of foreign scientists on realization of the digital transformation trend is conducted, as well as on the methodological apparatus for assessing the digital economy development, a series of regulatory acts concerning digital changes in Ukraine and the experience of modelling individual risks of economy digitalization. An analysis of scientific literature on the specifics of the interpretation of the definition "digitalization" is carried out. It is substantiated that the implementation of digitalization into economy creates a number of threats, the main of which is an increase in the level of cybercrime. The main types of cybercrime are defined. The dynamics of the main threat to the digital economy development – cybercrime – are modelled to optimize the management of economic systems. The statistics show that the growth rate of cybercrime will accelerate. The main types of cybercrime that will carry the highest risk are foreseen. It is found that the main violations are crimes in the field of payment systems. Preventive activities are suggested.

References

Boichenko O.V. Modeliuvannia suchasnykh system zakhystu informatsiinykh resursiv (2009) Visnyk NAU. №1. URL: http://www.lib.nau.edu.ua/Journals/frmDoc.aspx?param=689.

Vinnyk O. M. Pravove zabezpechennia tsyfrovoi ekonomiky ta elektronnoho biznesu. Monohrafiia (2018), 212 s.

Hutsaliuk M.V. Vprovadzhennia ID-web yak neobkhidna umova bezpeky v Internet.

Deiaki pytannia tsyfrovoho rozvytku: postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 30 sichnia 2019 r. № 56. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/56-2019-%D0%BF.

Zlochynnist v Ukraini : stat. zb. (2011), 117 s.

Knyzhenko O. O. Suchasnyi stan zlochyniv u sferi vykorystannia elektronno-obchysliuvalnykh mashyn (komp’iuteriv), avtomatyzovanykh system, komp’iuternykh merezh i merezh elektrozv’iazku v Ukraini (2014) Biuleten Ministerstva yustytsii Ukrainy. № 7, S. 122–127.

Kononovych V., Kopytin Yu. Vykorystannia ABC analizu dlia optymizatsii system zakhystu informatsii (2010) Pravove, normatyvne ta metrolohichne zabezpechennia systemy zakhystu informatsii v Ukraini. Vyp. 2 (21)

Kravtsova M.O. Suchasnyi stan i napriamy protydii kiberzlochynosti v Ukraini. Visnyk kryminolohichnoi asotsiatsii Ukrainy. 2018. № 2(19).

Kraus N.M., Holoborodko O.P., Kraus K.M. Tsyfrova ekonomika: trendy ta perspektyvy avanhardnoho kharakteru rozvytku (2018) Efektyvna ekonomika, №1. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6047

Liashenko V.I. Tsyfrova modernizatsiia ekonomiky Ukrainy yak mozhlyvist proryvnoho rozvytku: monohrafiia (2018), 252 s.

Nikolina I.I., Nikolina I.I., Yanush M.P. Osoblyvosti vprovadzhennia ta perspektyvy Mobile ID v Ukraini (2019) Komp’iuterno-intehrovani tekhnolohii: osvita, nauka, vyrobnytstvo. №34, C.91-95.

Pro skhvalennia Kontseptsii rozvytku tsyfrovoi ekonomiky ta suspilstva Ukrainy na 2018-2020 roky ta zatverdzhennia planu zakhodiv shchodo yii realizatsii: rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 17 sichnia 2018 r. № 67-r. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/67-2018-%D1%80#n13

Rudenko M. V. Tsyfrovizatsiia ekonomiky: novi mozhlyvosti ta perspektyvy (2018) Ekonomika ta derzhava. № 11. URL: http://www.economy.in.ua/pdf/11_2018/13.pdf

Tkachuk N.A. Tsyfrova hramotnist ta kiberhihiiena v Ukraini (2019) Pobudova informatsiinoho suspilstva: resursy i tekhnolohii : materialy XVIII Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii, Kyiv, 19-20 veresnia 2019 r., 404 s.

Ukraina 2030E — kraina z rozvynutoiu tsyfrovoiu ekonomikoiu. URL: https://strategy.uifuture.org/kraina-z-rozvinutoyu-cifrovoyu-ekonomikoyu.html#6-2-11

Tsyfrova adzhenda Ukrainy – 2020. Kontseptualni zasady (versiia 1.0) (2016), 90 c.

Yudyna T.N. Tushkanov Y.M. Tsyfrovaia эkonomyka skvoz pryzmu fylosofyy khoziaistva y polytycheskoi эkonomyy (2017) Fylosofyia khoziaistva. №1. URL: https://istina.msu.ru/publications/article/56607736/

Yaremko S. A. Upravlinnia informatsiinoiu bezpekoiu korporatyvnykh system na osnovi suchasnykh informatsiinykh tekhnolohii (2012), Ekonomichna kibernetyka. №1, S.96-101.

Geissbauer R., Vedso J.,. Schrauf S. Industry 4.0: Building the digital enterprise. URL: https://www.pwc.com/gx/en/industries/industries-4.0/landing-page/industry-4.0-building-your-digital-enterprise-april-2016.pdf

Schwab K. The Fourth Industrial Revolution (2016), 172 р.

The Digital Economy and Society Index (DESI). URL: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/desi.


Abstract views: 0
PDF Downloads: 0
Published
2020-05-21
How to Cite
Nikolina , I., & Hulivata , I. (2020). Modeling cybercrime as a threat to the digitalization of the economy . COMPUTER-INTEGRATED TECHNOLOGIES: EDUCATION, SCIENCE, PRODUCTION, (39), 190-196. https://doi.org/10.36910/6775-2524-0560-2020-39-31
Section
Computer science and computer engineering