Information and communication technologies usage experience at teaching of mathematical disciplines in the terms of the distance learning.

Keywords: distance learning, information and communication technologies, higher mathematics, Office 365, Google Classroom, Zoom.

Abstract

The ideas of implementing Office 365, Google Classroom and Zoom resources in teaching mathematics for the students of non-mathematical specialities in the distance learning were analyzed.

References

Burachek V. R. Zabezpechennia hlybyny zasvoiennia materialu pry dystantsiinomu vyvchenni dystsyplin matematychnoho
tsyklu / V. R. Burachek // Zbirnyk tez dopovidei na Vseukrainskomu naukovo-metodychnomu seminari z elementamy vebinaru. – Kharkiv : RVV XTEI KNTEU, 2016. – 76 s. [Elektronnyi resurs]. Rezhym dostupu: www.vtei.com.ua/images/VN/31_03.pdf.

Voronovska L. P. Dystantsiinyi kurs u systemi vykladannia vyshchoi matematyky studentam, yaki navchaiutsia v haluzi znan
«Budivnytstvo ta arkhitektura» / L. P.Voronovska // Zbirnyk naukovykh prats. Pedahohichni nauky. – Kherson. – 2018. – Vyp. (84), t. 2. – S. 83–87.

Husak L. P. Problemy dystantsiinoho navchannia vyshchoi matematyky v ekonomichnomu VNZ. / L. P. Husak // Materialy
mizhvuzivskoho vebinaru / vidp. red. L. B. Lishchynska. – Vinnytsia : VTEI KNTEU, 2017. – 102 s. [Elektronnyi resurs]. Rezhym dostupu: www.vtei.com.ua/images/VN/31_03.pdf.

Mamchych T. I., Mamchych I. Ia., Roiko L. L., Roiko O. O. Navchannia metodam prykladnoi matematyky za pidtrymky
prohramy R / T. I. Mamchych, I. Ia. Mamchych, L. L. Roiko, O. O. Roiko // Naukovyi zhurnal «Kompiuterno-intehrovani tekhnolohii: osvita, nauka, vyrobnytstvo» – №35, LNTU, 2019. – S. 37 – 41.

Nakaz Ministerstva osvity i nauky Ukrainy «Pro zatverdzhennia Polozhennia pro dystantsiine navchannia» [Elektronnyi
resurs]. – Rezhym dostupu : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0703-13.

Pakholok Z., Myroniuk L. Metodyka opratsiuvannia khmarnykh servisiv Google Slides ta Sites dlia stvorennia prezentatsii
pro ridnu krainu i rozmishchennia yikh na saiti v kursi «Ukrainska mova yak inozemna» / Z. Pakholok, L. Myroniuk // Naukovyi zhurnal «Kompiuterno-intehrovani tekhnolohii: osvita, nauka, vyrobnytstvo» – №38, LNTU, 2020. – S. 51–58.

Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy «Pro zapobihannia poshyrenniu na terytorii Ukrainy hostroi respiratornoi khvoroby
COVID-19, sprychynenoi koronavirusom SARS-CoV-2» № 211 vid 11.03 2020 r. [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/211-2020-p.

Puzyrov V. Ie. Dystantsiine navchannia vyshchoi matematyky: dosvid Donetskoho natsionalnoho universytetu /
V. Ie. Puzyrov // Pedahohichni nauky: teoriia, istoriia, innovatsiini tekhnolohii, № 6 (50), 2015. – S. 283–290.

Tryus Yu. V. Kompiuterno-oriientovani metodychni systemy navchannia matematychnykh dystsyplin u VNZ: problemy, stan
i perspektyvy / Yu. V. Tryus // Naukovyi chasopys NPU imeni M. P. Drahomanova. Seriia 2 : Kompiuterno-oriientovani systemy navchannia. – 2010. – №. 9. – S. 16–29 // [Elektronnyi resurs]. Rezhym dostupu: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_2_2010_9_5.

Abstract views: 0
PDF Downloads: 0
Published
2020-05-17
How to Cite
MamchychТ., Myroniuk, L., & Royko, L. (2020). Information and communication technologies usage experience at teaching of mathematical disciplines in the terms of the distance learning . COMPUTER-INTEGRATED TECHNOLOGIES: EDUCATION, SCIENCE, PRODUCTION, (39), 70-77. https://doi.org/10.36910/6775-2524-0560-2020-39-12