Conditional cyclic random process of a discrete argument as a generalized mathematic model of cyclic signals with double stochasticity.

Keywords: cyclic signal, conditional cyclic random process, morphoanalysis, rhythm analysi

Abstract

The work is devoted to the development of mathematical modeling of cyclic signals with double stochasticity, namely, the construction of their mathematical model in the form of a conditional cyclic random process of a discrete argument. This model allows to take into account stochasticity of cyclic signals both in their morphological statistical analysis and in statistical analysis of their rhythm.

References

Li J., Deng H. Vibration suppression of rotating long flexible mechanical arms based on harmonic input signals. Journal of Sound and Vibration. Vol. 436. 2018. P. 253-261.

Voss H.U. Hypersampling of pseudo-periodic signals by analytic phase projection. Computers in Biology and Medicine. Vol. 98. 2018. P. 159-167.

Medvedev A., Proskurnikov A., Zhusubaliyev Z. Mathematical modeling of endocrine regulation subject to circadian rhythm. Annual Reviews in Control. Vol. 46. 2018. P. 148-164.

McLachlan N.M., Grayden D.B. Enhancement of speech perception in noise by periodicity processing: A neurobiological model and signal processing algorithm. Speech Communication. Vol. 57. 2014. P. 114-125.

Javorskyj I., Kravets I., Matsko I., Yuzefovych R. Periodically correlated random processes: Application in early diagnostics of mechanical systems. Mechanical Systems and Signal Processing. Vol. 83. 2017. P. 406-438.

Javorskyj I., Yuzefovych R., Matsko I., Zakrzewski Z., Majewski J. Coherent covariance analysis of periodically correlated random processes for unknown non-stationarity period. Digital Signal Processing. Vol. 65. 2017. P. 27-51.

Naseri H., Homaeinezhad M., Pourkhajeh H. Noise/spike detection in phonocardiogram signal as a cyclic random process with non-stationary period interval. Computers in Biology and Medicine. Vol. 43(9). 2013. P. 1205-1213.

Lupenko S., Zozulia A., Sverstiuk A., Stadnyk N. Matematychne modeliuvannia ta metody opratsiuvannia syhnaliv sertsia na bazi tsyklichnykh vypadkovykh protsesiv ta vektoriv. Sciences and Education a New Dimension. Natural and Technical Sciences. Vol. VI(20). ISSUE 172. 2018. Budapest. P. 47-54.

Lupenko S.A., Lutsyk N.S., Lytvynenko Ya.V., Zozulia A.M. Prohramnyi kompleks dlia morfolohichnoho analizu ta analizu sertsevoho rytmu z pidvyshchenoiu informatyvnistiu. Informatsiini tekhnolohii ta kompiuterna inzheneriia. № 1. VNTU. 2016. S. 13-22.

Lytvynenko Ya.V., Lupenko S.A., Sverstiuk A.S. Prohramnyi kompleks dlia obrobky ta modeliuvannia synkhronno zareiestrovanykh kardiosyhnaliv z vykorystanniam modelei ta metodiv teorii tsyklichnykh funktsionalnykh vidnoshen. Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu. 2009. №5. S.80-87.

Lupenko S., Lutsyk N., Yasniy O., Sobaszek Ł. Statistical analysis of human heart with increased informativeness. Аcta mechanica et automatica. Vol. 12. 2018. P. 311–315.

Lupenko S.A., Lytvynenko Ya.V., Sverstiuk A.S. Statystychnyi sumisnyi analiz kardiosyhnaliv na osnovi vektora tsyklichnykh rytmichno poviazanykh vypadkovykh protsesiv. Elektronika ta systemy upravlinnia. Natsionalnyi aviatsiinyi universytet. 2008. № 4 (18). S. 22-29.

Sverstiuk A. S. Obhruntuvannia ta veryfikatsiia matematychnoi modeli synkhronno zareiestrovanykh kardiosyhnaliv z vykorystanniam vektora tsyklichnykh rytmichno poviazanykh vypadkovykh protsesiv. Vymiriuvalna ta obchysliuvalna tekhnika v tekhnolohichnykh protsesakh. 2009. № 1. S. 143-147.

Lupenko S., Lutsyk N., Yasniy O., Zozulia A. The Modeling and diagnostic features in the computer systems of the heart rhythm analysis with the increased informativeness. 9th International Conference on Advanced Computer Information Technologies (ACIT)" June 5-7 in Ceske Budejovice, Czech Republic. 2019. P. 121-124.

Lupenko S., Lutsyk N., Yasniy O., Zozulia A. The Modeling and Diagnostic Features in the Computer Systems of the Heart Rhythm Analysis with the Increased Informativeness. 2019 9th International Conference on Advanced Computer Information Technologies (ACIT). IEEE, 2019. P. 121-124.

Martsenyuk V. P., Sverstiuk A. S., Klos-Witkowska A., Horkunenko A. B., Rajba S. Vector of Diagnostic Features in the Form of Decomposition Coefficients of Statistical Estimates Using a Cyclic Random Process Model of Cardiosignals. The 10th IEEE International Conference on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications, 18-21 September. Metz. 2019. Vol. 1. P. 298-303.

Lupenko S.A., Lutsyk N.S., Stadnyk N.B. Model iz podviinoiu stokhastychnistiu u zadachakh matematychnoho modeliuvannia ta analizu tsyklichnykh protsesiv ta syhnaliv. Materialy IV naukovo-tekhnichnoi konferentsii „Informatsiini modeli, systemy ta tekhnolohii“, 15-16 travnia 2014 roku, Ternopil. S. 10.

Lupenko S., Sverstiuk A., Lutsyk N., Stadnyk N., Zozulia A. Umovnyi tsyklichnyi vypadkovyi protses yak matematychna model kolyvnykh syhnaliv ta protsesiv iz podviinoiu stokhastychnistiu. Polihrafiia i vydavnycha sprava. No.1 (71). 2016. S. 147-159.

Martseniuk V.P., Semenets A.V., Sverstiuk A.S. Kontseptualni pidkhody do intehrovanoho seredovyshcha provedennia naukovykh medyko-biolohichnykh doslidzhen. Shtuchnyi intelekt. 2003. №2. S. 35-44.

Martseniuk V.P., Kravets N.O., Sverstiuk A.S. Informatsiina systema medyko-biolohichnykh doslidzhen: proekt na osnovi Web-tekhnolohii. Ukrainskyi zhurnal telemedytsyny ta medychnoi telematyky. 2003. T.1, № 1. S. 57-60.

Lupenko S.A., Demianchuk N. R., Sverstiuk A. S. Kontseptualno-metodolohichni osnovy imitatsiinoho modeliuvannia tsyklichnykh syhnaliv na EOM iz vykorystanniam yikh modeli u vyhliadi tsyklichnoho funktsionalnoho vidnoshennia. Vymiriuvalna ta obchysliuvalna tekhnika v tekhnolohichnykh protsesakh. 2008. № 4. S. 101–111.

Abstract views: 0
PDF Downloads: 0
Published
2020-05-17
How to Cite
Lupenko, S., Lytvynenko, I., Stadnyk, N., Zozulia, A., & SverstiukА. (2020). Conditional cyclic random process of a discrete argument as a generalized mathematic model of cyclic signals with double stochasticity . COMPUTER-INTEGRATED TECHNOLOGIES: EDUCATION, SCIENCE, PRODUCTION, (39), 60-69. https://doi.org/10.36910/6775-2524-0560-2020-39-11